Free Advertisement l Terms of Use l Privacy Policy
Free Registration !!
Shimpi Matrimonial !
Free Registration
Category Company Name
SHIMPI BUSINESSES
  • English
  • मराठी

आपला समाज हा मूळतः परंपरेने कपडे शिवणारा हुशार, मेहनती व्यापारी समाज आहे. परंतु आजही तो आर्थिक दृष्ट्या व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. पूर्वी तो पोटापाण्यासाठी डोक्यावर कपड्याचे गाठोडे, हातात शिवणयंत्र घेत, कपडे शिवत व इतर छोट्या मोठ्या कामधंद्या निमित्ताने गावोगावी भटकत समस्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर, देशातील इतरही भागात विखुरला गेलेला आहे.पुढे वाचा ....

Originally our shimpi samaj is tailor by profession, talented and is hardworking trading class, but as on date it still lacks educationally and financially. Earlier our people use to travel as piece-goods dealers, going from village to village with the bundle on their heads looking out for work where slowly they started migrating not only in Maharashtra but also parts of India.Read More....